ભારત માટે ગૌરવ સમાન બાબત

આની સ્થાપના વર્ષ ૧૮૮૭માં થઈ હતી. દેશ માટે ગર્વની વાત છે. હાર્વર્ડ લૉ સ્કુલમાં ‘ધ હાર્વર્ડ ક્રિમસન એ પોતાના એક રિપોર્ટમાં સેકન્ડ યરની ભારતીય-અમેરિકી વિદ્યાર્થિનીને કહ્યુ છે કે અપ્સરા અય્યરને હાર્વર્ડ લૉ રિવ્યુના અપ્સરા અય્યરને પ્રતિષ્ઠિત હાર્વર્ડ ૧૩૭મા અધ્યક્ષ પસંદ કરવામાં લૉ રિવ્યુના અધ્યક્ષ પસંદ કરવામાં આવ્યા.હાર્વર્ડ લૉ રિવ્યુના અધ્યક્ષ આવ્યાછે.લૉરિવ્યુના ૧૩૬ વર્ષના તરીકે પસંદગી પામ્યા મુદ્દે અપ્સરા ઈતિહાસમાં આ પહેલીવારછેજ્યારે અય્યરે ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કોઈભારતીય મૂળની મહિલાએ આ કહ્યુકેલૉરિવ્યુઅધ્યક્ષતરીકેતેમનો પદ સંભાળ્યુ છે.હેતુ લેખોની સમીક્ષા અને પસંદગીની પ્રક્રિયામાં વધુ સંપાદકોને સામેલ કરવા અને ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળા કાર્ય માટે પ્રકાશનની પ્રતિષ્ઠાને જાળવી રાખવાનો છે.હાર્વર્ડ લૉ સ્કુલના અંતર્ગત સંચાલિત થનારી લૉરિવ્યુ એક એવી સંસ્થા છે, જે કાયદા ક્ષેત્રમાં પ્રકાશિત થનારા જનકલનાલેખોની સમીક્ષા અને પસંદગીનું કામ