Search
Close this search box.

Follow Us

ઘાડ – ખૂન, લુંટ, ઘરફોડ ચોરીઓના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલ અને બે ગુનાઓમાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડી, અમરેલી જિલ્લાના ચાર અનટિકટ ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓ ડીટેકટ કરતી અમરેલી એલ.સી.બી. ટીમ

ભાવનગર રેન્જ આઈ.જી.શ્રી. ગીતમ પરમાર સાહેબ જઓમે ભાવવતા કેન્જ જિલ્લાઓોમાં ત અનરિડક્ટ મુદ્દાઓ રિકર કાદા સુરન આવેલ ઇંગ, આરાથી પોલીસ અધિક્ષરકી હિમકર સિંહ સહિવત ઓએ જિયામાં મિલકત સઓથી વણસોલતા કુરુ ઓ શોધી કરી. gan મંડલ wવીપી ઓને પકડી પાડવા અમરેલી એલ.સી.બી. દીમને માર્ગદર્શન આવેલ છે.

જે અનાવે અમરેલી એલ.સી.બી. પૉ.ઈન્સ્ટ. શ્રી એ.એમ.પટેલ નાઓની શહારી હેઠળ એલ.સી.બી. ટીમ દ્વારા ભિાત વિરૂધ્ધના ગુનાઓ આચરતા અજાણ્યા આગ્રેપી એક સાધન તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ અને આજ રોજ તા.૩૦/૧૨/૨૦૫૩ નાં રોજ પ્રમેરી તાલુક વિસ્તરો પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન બાતમી તેમજ ટેકનીકલ મેર્સ આજે અમરેલી તાલુકાના નાના આંકઈ યા ગામ પોઈ એક પંજરવદ ઈસમને ઓરીના માનો મનરી પરી પાં’, was ઈસમની સફન પુરુ પક્ષ કરતા તેને આલ અસર જગ્યાથી ઘરફોડ ચોરી કરેલ હોવાની કબુલાત આપતા, પક્ષડાવેલ આપી તથા મળી આવેલ મુદ્ર માબ આખળની કાર્યવાહી હવા અમરેલી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સીપી આપેલ છે.

છે પરરાવેલ વાળોપીની વિષતા-

નર્સિંગ ઉર્ફે નગર લઈ નોવર છે રવિ હર્ડ રાહુલ પ્રલિંગ – સમા અજ, ઉ.૫.૩૦, રહે. બ mix, nine gita, n. Dur, kanye (winute)

આઈપી પાસેથી મળી આવેlage-

11.૮૮૦/- થા એક પડ સિ.રૂ. 10/- તથા રાપર વિ.20/- in getz.cc/-

ની મુદ્રાલ

છુપામેલ વીપીએ ગુનાખઓની આવેલ ભુકાણની વિગત-

પરડામેટા ઈસમની માન પુરુપાણ કાત, પોતે નીચે મુજયી પરોડ કોડીન ગુનાઓ કોલ હોવાની કમર આપેલ છે.

(૧) બાજથી આશરે દર્શક પહેલ અમરેવી તાલુકાના પીપળલગ ગામે શત્રીય ગ્રામશે લોલ અને વયમાં આપેલ મપીકના મંદિરના દરવાrજી તોડી, મંદિરમાં રહેલ ચાંદીના છાલા નંગ- ૧૩ તથા પાંદીના બે પોર તથા ન વેકીયાંથી કોકડ રૂપિયાની ચોરી કોલ, જે અંગે પત્ની કાતા અમરેલી રૂરલ પો.સ્ટે. એ પાર્ટ ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૩૦ eva-3099/-૨, આઈ.પી.સી. કલમ ૩૮e, row gજજી on

(a) આજથી આશરે પંદર દિવસ પહેલા પોતે તથા પોલનો મિત્ર મોખત ઉf મહોર સત્ર પ્રાય રહે. wodal ગમ, તા.જોબટ, જિ. અલીશ જપુર (મધ્યપ્રદેશ) શાળા માથે મળી, અમરેલી તસુકાન મોટા આંકડીયા ગામે રાત્રીના સમથે ગયેલ અને ગામમાં આવેલ પોઈચાર મન મંદિરના દાપત્ય તોડી મંદિયાઓ કહેલ પન બેટા છતર મંત્ર- તથા સેનન પ્રાંગર તથા સેન્ડ કદોરી તથા દાન પેટ્ટીમાંથી રોકડ રૂપિયાની પોરી છેટા જે અંગે ાત્રી કરાતા અમરેલી રૂરલ પો.કટે. એ પાર્ટ યુ.1.નં.11103-04:3e309 /*a bod.પી.શી. કલમ 3૮૪, ૪૫૭ મુજબ 1m હેલ છે.

(2) આજથી આશરે પાચક મહિના પહેલા પોતે તથા પપેતાની મિત્ર લોત – મહીવાત ભપાત્ર હાયર રહે. પઈડા *, તા. જોટ, જિ. અવીર જપુર (મ) વર અથે મળી, પડીયા તાલુકાના અમરાપુર શમે ખોટા અને 1 અમને ગામમાં આવેલ સ્વામીનારાયણ મંદિકના દરવાજા તોડી મંદિરમાં કહેલ પંચધાતુની સુl com actual Fes મને હોળી છેલ, જે act wall કરતા પડીયા પો.રરે, એ પાર્ટ મુ.. 1116303૦૨૩૦૧૧૫/૨૦૨૬ આઈ.પી.સી. કલમ ૩૮૦, ૪૫૭ મુજબ રજી. થયેલ છે.

(૪) આજથી આશરે પરિક મહિના પહેલા પોતે અલી તાલુકાન જમવંતગઢ ગામે ોલ અને ગમથી કુદાવાદી પ્લોટ વિસ્તારમાં એક પાom neng tice Gusાઈ, તેમાંથી તte માં આવેલ હનુમાજી મંત્રિત તેડી, તેમાં રહેલ દાન પેીમાંઈ રોડ કમને એરી કરેલ, જે અંગે ખડી કરતા અમરેલી રૂરલ પોદરરે, એ પાર્ટ ged. 11tessures૦૪૦૦/૨૦૨૭ આઈ.પી.સી. કલમ ૩૮૦, ૪૫૭ મુજબ રજી, હવેલ છે.

છે પરંડાયેલ આરોપીના નાત ફાતા ગુનાઓની જિયા-

પકડ હેલ આરોપી નl of exp of mz 5 2405 ago smaller of swallin went t મુજાન ગુનો તેજ નામ બ્રેઈન વોરંટના નામે નરમતો ફરતો હતો. ( 1) કુવાડવા પો. કરે. (રાજકોટ શહેર) -. 11000 3643er-૧/૨૦૧૩,ઈ.પી.કો.

૪૫, (a) નામ એડીશનલ ડિસ્ટ્રીક એન્ડ સેશન્સ ડે ગોંડલ નાઓન મે.કે.નં.૩૫/૨૦૨૩ મુજબના પડ વૉરના કા નાસતો ફરતો હતો.

મને પકડાયેલ આરોપી નમટિંગ હf નમરૂ 55 નીધરૂ ઉf ઈt of રાહુલ કલામ ઉર્ફે કમલાસિંગ અજનાદની

મુનાફિયા ઇતિયાલા-

ડાલ આરોપી નng in my if u l વિ of e son of salin wonર નીચે

મુજાલ બાલ વિશ્વ મહલ, સુંર, ઇંડ એવી ઓખા મુમાં પડાયેલ છે.

(1) બગવદર પો.સ્ટે. (જિ.પોરબંદર) ફ.ગુ.ર.નં. ૮/૨૦૧૮, યુ.૫ી.કો.

(4) 1.2. (જિ.મોરબી) ૧. ૧.૨.નં.૪૦/૨૦૧૩, ઈ.પી.કો. કામ ૨૯૫, ૩૦૦ મુજબ. (૪) ટેરાપી કરે. (જિ.મીરવી) $. ગુ.ર.નં.95/90TT, U… H 300 મુજ (५) श्री पो.. …/ аст, учи, зиз, заз (૪) ગોંડલ તાલુકા પો.સ્ટે. (જ.રાજકોટ) :. ગુ.ર.નં.૨૪/૦૯૪૪, 10.પી.કો. SON 4, ૨૪૨, ૧૪૪ મુજ, (૮)

(e) કુવાસવા પી. 2 (રાજકોટ લોટ) ગુ… 119883443011/0૦૨૩,ઈ.પી.કો.કલમ ૪us, acs વોલ પી.એ. (જિ.જા) …૧૧-૨૦૦૮/4083, .. on vas, ice

આ ઉંમગીરી અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકથી ફિમદર સિંહ સહિયતાઓની સૂચના અને મંત્રાઈ

અમોલી એલ.સી.બી. પોલીસ ઇન્સ.શ્રી એ.એમ.પટેલ તથા પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.બી.ગોહિલ તથ અમીલી

એલ.સી.બી.ના એ.એસ.આઈ, ગુવરાજસિંહ રાઠોડ, ભથવાનભાઈ બીલ ઃ કેડ ફ્રીન્સ. ઉશનભાઈ આસોદરીયા,

પો.ફોન્સ, ભાવિનથીરી મોરવાની, અશોકભાઈ સોલંકી, લાભાઈ કુંપાવmા કરવામાં આવેલા છે.

Hiren Chauhan
Author: Hiren Chauhan

Leave a Comment

Read More

ગુજરાત/મધ્યપ્રદેશ રાજયોમાં ૫૦ થી વધુ ઘરફોડ ચોરીઓના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલ ગેંગને કિં.રૂ.૧૪,૯૫,૬૫૬/- ના સોનાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી, રાજુલા તથા મહુવા પો.સ્ટે. માં દાખલ થયેલ ઘરફોડ ચોરીઓના ગુનાઓ ડીટેકટ કરતી અમરેલી એલ.સી.બી. ટીમ